Galeria Emma / II Piętro ul. Kościuszki 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest MMP Sp. z o.o. ul. Karych Koni 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 826-219-04-02, tel.: +48 782 536 243, email: biuro@ipodatkowo.pl dalej zwana spółką.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, tj.  w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f

b) jeżeli zapytanie kontaktowe zawierało prośbę o ofertę -przestawienia oferty, realizacji zleconych usług oraz zawierania umów w  zakresie usług oferowanych przez spółkę –zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla spółki, podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, , do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w  odniesieniu do  przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów spółki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

poniedziałek - 07:00 - 15:30

wtorek- 07:00 - 15:30

środa- 07:00 - 18:30

czwartek- 07:00 - 15:30

piątek- 07:00 - 13:00

sobota - nieczynne

niedziela - nieczynne

Godziny otwarcia

Kontakt

biuro@ipodatkowo.pl

Kancelaria Podatkowa MMP Sp. z o.o.

REGON: 147130071

NIP: 826-219--04-02

siedziba:

ul. Karych Koni 10

05-300 Celinów

Galeria Emma / II Piętro

ul. Kościuszki 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu